عجـــب موجود سخــت جــانی ست * دل *
هـــزار بار تنــگ میشود
میشـــکند
میســـوزد
میمیــــرد
اما بـــاز هم برایت میتــــپــد . .ما آدمها
موجودات عجیبی هستیم
وقتی می گوییم تنهایم بگذار
یعنی
بیش از همیشه به وجودت احتیاج دارم !!!