آدمیزاد بی غذا دو ماه دووم می آره …

بی آب دو هفته …….

بی هوا ، چند دقیقه …………..

اما بی ” وجـــدان ” متاسفانه خـــــــــــــیلی!