زمان طولانی میشه واسه اونایی که غصه دارن،کوتاه میشه واسه اونایی که شادن،دیرمیگذره واسه اونایی که منتظرند،زودمیگذره واسه اونایی که عجله دارن،اما...اماابدی میشه واسه اونایی که عاشقن!!!!!!!!