و مارا می آزمایی
درشرایط سخت
یکی پس از دیگری
ودیگری پس از دیگری!
وما خسته از این امتحانات!!!
" دنیای آزمون وخطایت،
سه ماه تعطیلی ندارد؟"