خداوندا؛
خط و نشان دوزخت را

برایم نکش،
جهنم تر از نبودنت،

جایی را سراغ ندارم.!!!