خــــدا .... کــی کـــاتــ میــدهی !؟
هـــزار بـار یـــکــ پـــلان را گـــرفته ای ؛
مــــن بــازیگـر خوبــی نـمی شــوم ، بــــــــــــاور کـن !!!