دلم گرفته ازاین زمونه دلخورم،بزارواست گلایه هاموبشمورم، به کی بگم که کوزه کوزه تشنه ام،به کی بگم هزارروزه تشنه ام

نیومدی یه هفته خسته ترشدم،شکسته بودموشکسته شدترشدم.نیومدیوکوچمون کلافه شدیه جمعه به ندیدنت اضافه شد

یه دل دارم همیشه بیقرارته قنوت من دعای انتظارته،به قطره قطره های گریه هام قسم ،که بیقراروبی پناه وبی کسم

یه دل دارم که حفظ شعردوریو،نداره چاره ای به جزصبوریو،میخوادشریک گریه های من بشه،بیاببین دل غریب من چشه

نیومدی نیومدی یه هفته خسته ترشدم ،شکسته بودموشکسته ترشدم ،نیومدیو کوچمون کلافه شد یه جمعه به ندیدنت اضافه شد، نیومدی نیومدیو غصه بازنفس گرفت خداتورویه جمعه دیگه پس گرفت

نیومدی حصاردردوبشکنی توآخرین امیدچشمای منی