فدای چشمات اگه چشمام باروونیه فدای چشمات اگه گریه ام پنهونیه

                    فدای چشمات اگه هنوزپریشونم بخاطرتو

 فدای چمشات تلخی لحظه های من فدای چشمات لرزیدن صدای من

                    فدای چشمات اگه خراب وداغونم بخاطرتو

     بی توتموم میشه کارم خیلی دوست دارم منونمیخوای  

          بی توتموم میشه رویام ویرون میشه دنیام چرانمیای

               بی توستارها کورن خاطرهادورن منونمیخوای

                    بی توشبای من تاره چشماتوکم داره چرانمیای