ای فلک گرمرانمیزادی اجاقت کوربود؟؟؟

من که خودراضی به این خلقت نبودزوربود؟؟؟

من که باشم یانباشم کاردنیالنگ نیست

من بمانم یابمیرم هیچکس دلتنگ نیست....