قدیمی شد...

صفاوصلح ویکرنگی دراین عالم قدیمی شد

توقع ازرفیق ومونس وهمدم قدیمی شد

به جان حضرت آدم،که آدم هم دراین عالم قدیمی شد

بخندای دوست،بزن لبخند،که میترسم

ازان روزی که گویندخنده هم کم کم قدیمی شد

/ 0 نظر / 20 بازدید