ای فلک...


ای فلک گرمرانمیزادی اجاقت کوربود؟؟؟

من که خودراضی به این خلقت نبودزوربود؟؟؟

من که باشم یانباشم کاردنیالنگ نیست

من بمانم یابمیرم هیچکس دلتنگ نیست....

/ 2 نظر / 9 بازدید
امین

مرسی اجی خیلی آلی بود[گل]