دیگربس است...


نامم راپدرم انتخاب کرد،نام خانوادگی رایکی ازاجدادم،دیگربس است!!راهم راخودم انتخاب خواهم کرد..........

/ 2 نظر / 4 بازدید
رها

راهمو انتخاب ک چی بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هااااااااا؟؟؟وقتی یکی نیس بگه آخه لامصب دوس داشتنم عرضه میخواد پس ب زبونت نیار ............