# زندگیم

برای تو

جاده هایخیــس،و برگهایبارانخورده،دوبارهدعوتــممی کنندبـــهپـــاییــــز...نمی دانی چقدردلتنگمبرایقاصدکهــا   ونسیمـــیکـه گونـــههایـــم را؛با سردی ملایمشنوازشدهد،اینجا میان یکخیابانبه وسعتیک فصل درخـتـان... ؛ انتظارتو را دارندو ... آسمـان؛بــویتـــورا می دهد ... ادامه مطلب
/ 59 نظر / 28 بازدید