تقدیم به...

 

تقدیم به همه  زنایی که دلشون پاکه عشقشون حقیقی

دروجودهرزن،دختربچه ایی چهارساله راببین،که ازتوفقط مهربانی وتوجه رامیخواهد،درآغوشش بگیرونوازشش کن...خیالش راراحت کن که هستی،جایی نمیروی...طوری رفتارکن که اطمینان حاصل کندزنهای دیگربرایت مهم نیستند!!!وقتی بانگرانی مسیرنگاهت رادنبال میکند برگردوبه لبخندی مهمانش کن وبگوبه زبان بیاور:من فقط تورامیبینم

 

 

تقدیم به همه مردای واقعی

ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺯﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ... ﻣﺮﺩ ﻻﮎ ﻧﺎﺧﻦ ﻧﻤﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺩﻟﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﺪ ... ﻣﺮﺩ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻮﺗﺎﻫﺶ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻟﺞ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ ... ﻣﺮﺩ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﺶ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻭ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ... ... ﻣﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺩﺭﺩﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺍﺷﮏ ﮎ ﻧﻪ، ﺳﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﭽﺴﺒﺎﻧﺪ به ﭘﯿﺸﺎﻧﯿﺶ ... ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻫﺎ به ﺍﻭ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ "ﻣﺮﺩ که ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ " ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻫــــــــﻢ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻣَـــــــــــﺮﺩ

 

 

تقدیم به کسی که فکرمیکنه دیگران برترازاون هستن هرچندکه اون برترازدیگرانه...(خودش میدونه)

مردم به موجوداتی میگن که ازبعد تولد همراهیت میکنن وتاروزمرگت مجبوری برای اونازندگی کنی،برای مردم خیلی مهمه که توچی میپوشی؟کجامیری؟چندسالته؟بابات کجاس؟ناهارچی خوردی؟چندروزیه بارحموم میری؟چراحالت خوب نیست؟چرامیخندی؟چراساکتی؟چرانیستی؟چرااومدی؟چرااینطوری نوشتی؟عاشق شدی؟چرااونطورنوشتی؟فارغ شدی؟چراچشات قرمزه؟حشیش کشیدی؟چرالاغرشدی شکست عاطفی خوردی؟چراچاق شدی زندگی بهت میسازه؟.چراهای بسیاری که تاجوابش روبه دست نیارن دست ازسرت ورنمیدارن،مردم ذاتا قاضی به دنیامیان،بدون اینکه خودت خبرداشته باشی دادگاه تشکیل میدن،روت قضاوت میکنن حکم برات صادرمیکنن،ودرنهایت محکوم میشی،مردم قابلیت اینودارن که همه جاباشن،هرجابری میتونی ببینیشون،حتی توخواب،امامردم همیشه ازیه چیزی میترسن،ازاینکه توبهشون بی توجهی کنی،محلشون نزاری،حرفاشون رونشنونی،وکاراشون رونبینی،پس دستت روبزارروگوشت،چشات روببند وبی توجه بهشون ازکنارشون عبورکن ومشغول کارخودت شو.

 

/ 101 نظر / 58 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهراد...@

خوشبختی يعنی وقتی آزرده هستی نا اميد نگردی ، وقتی ترسيده ای هياهو راه نيندازی ، وقتی خشمگين هستی همه را دشمن نبينی و برای اشتباهاتت به دنبال مجازات ديگران نباشی.

بهراد...@

دلم کسی را میخواهد.. کسی که از جنس خودم باشد دلش شیشه ای،گونه هایش بارانی،دستانش کمی سرد،نگاهش ستاره باران باشد دلم یک ساده دل میخواهد.. بیاید،باهم برویم نمیخواهم فرهاد باشد،کوه بتراشد.میخواهم انسان باشد.. نمیخواهم مجنون شود،سر به بیابان بگذارد..میخواهم گاهی دردم را درمان باشد.. شاهزاده سوار براسب سفید نمیخواهم.غریب آشنایی میخواهم باپای پیاده.. قلبش در دستش باشد، چشمانش پر از باران باشد...

بهراد...@

بگذار مــرز تنهایی را رد کنــم … ببـین ، گذرنامـه ام فقط مـهر لبهایت را کم دارد …

بهراد...@

از اینکه خودم هستم خوشحالم، شاید کامل نباشم اما صادق،دوست داشتنی و خوشبختم، سعی نمیکنم کسی باشم ک نیستم و تلاش نمیکنم همه را تحت تاثیرقرار دهم، من خودم هستم..

بهراد...@

وقتی حرف از صداقت میشود "صدا" "قط" میشود

بهراد...@

قانون خاص : به هرکی بگی مخاطب خاص، یه روزی یه جایی یه ساعتی طوری میشکنتت و داغونت میکنه که از حرف پشیمون میشی . . . .

بهراد...@

یکم انصاف . . . . . . بخاطر رفتن مخاطب خاصم ناراحت و بی حال، کنج اتاق نشسته بودم . . . یدفعه مامانم اومد کنارم و گفت عزیزم چی شده؟ گفتم هیچی مهم نیست گفت اگه بخاطردیروز که سرت داد کشیدم و گفتم درستو بخون ناراحتی، ببخشید عزیزم بخدا فقط بخاطر خودته . . . . - چقدر من احمقم . باید از ترس نداشتن این موجود نازنین گریه کنیم یا اون مخاطب خاص که خاصیتی نداره؟

بهراد...@

مردانه که دلت بگیرد کدام زن میخواهد آرامت کند؟ مرد که باشی حق این ها را نداری… مرد که باشی حق ات فقط در دل نگهداشتن است… مرد که باشی از دور، نمای کوهی را داری، مغرور و غمگین و تنها… مرد که باشی شب که دلت بگیرد یک نخ سیگار روشن میکنی و خودت را پشت دودش پنهان مي کني…

بهراد...@

به بعضیا هم باید گفت دم از مردونگی نزن... سنگینه سرفه ات میگیره