مهربانی

مهربانی ساده است، ساده تر از آنچه فکرش را بکنی ؛ کافی است به خودت ایمان داشته باشی و به معجزه مهر ..کافی است به دستهایت فرمان دهی تا به جای تنبیه ،آرام بر سر کودک سرکش کشیده شوند و موهایش را قلقلک دهند ...

 

 

 

کافی است به چشم هایت بیاموزی که چشم آیینه روح است ،و عشق و مهربانی را می توان با نگاه در تمام عالم پراکند ...کافی است به دلت یادآوری کنی همیشه دل هایی هستند که درد امانشان را بریده و احتیاج به همدلی دارند ...کافی است به گوشهایت یاد دهی که می توانند سنگ صبور باشند ،حتی اگر صبوری سنگین شان کند ...کافی است یاد بگیری انسان بودن فقط زنده بودن نیست ؛باید زندگی کرد ،
و زندگی چیزی جز مهربانی و عشق ورزیدن به آفریده های خداوند نیست ...

/ 52 نظر / 53 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ĔŔМĨŶÁ

گاهی دلت از سن و سالت می گیرد ܓܓܓܓܓܓ میخواهی کودک باشی ܓܓܓܓܓܓ کودک به هر بهانه ای به آغوش غمخواری پناه می برد ܓܓܓܓܓܓ و آسوده اشک می ریزد ܓܓܓܓܓܓ بزرگ که باشی ܓܓܓܓܓܓ باید بغض های زیادی را بی صدا دفن کنی .. ܓܓܓܓܓܓ

ĔŔМĨŶÁ

¸.•)´ ♥ ســبـــز.... زرد.... ¸.•)´ ♥ قــرمـــز.... وسـوســه شـدم کـدام سـیــب را بـردارم...!! ¸.•)´ ♥ مـیــوه فــروش پــوزخـنـدی زد و گـفـت: تـردیــد نـکــن!!! ¸.•)´ ♥ تـمــام سـیـب هــا تـو زردنــد.....!!

ĔŔМĨŶÁ

روزی میــرسَد♥ بـــی هیــــچ خَبـــَـــری♥ بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم♥ دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب♥ رآه خــــوآهم افتـــــآد♥ مَـــن کـــه غَریبـــــم چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم♥ همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است…!!!♥

ĔŔМĨŶÁ

.. از یــــکــ نـگـــاه شــــــــروع میشــــــــــود.... ..... ......... امـــا پـــایـــانــش : ..... او روی میگـــــــردانــــــد و بــا تمـــومِ خـــاطــراتــش وداع میکنــــد ....... و تــــو : .................... چشـــــم بــه رفتــــنش میــــدوزی و .......... اشــــــک میــــــریـزی.......!!!!

ĔŔМĨŶÁ

♥فِکـرَتـ اَز سَـــَرҐ اُفتـــاב... ♥بـه هَمیـن راحَتی ♥نـه آسمــانـ بِـه زَمیـن آمَــב و نـه בنیـــا تیـــرِه و تــار شُـב ♥ســاבه تـَـر اَز آنچـه که فِـکـرَشـ را می کرבҐ اَز سَـرҐ اُفتـــاבی!!! اُفتـــاבی בرُسـﭞ وَسَــطِ چَشمــانَــمـ... ♥بــا هَـــر قَطـــرِه اَشکمـ فُـــرو مـیـریـــزی... وَ عـاقِبَـﭞ تَمـآҐ میـشَـــوی!!! [گل]

ĔŔМĨŶÁ

دیگر نمی گویم گشتم نبــــود نگرد نیستـــــ ! ♥ بگذار صادقانه بگویم گشتم … اتفاقا بود ! ♥ فقط مال من نبــــود … بگذار دیگری بگردد♥ لابد مال اوستــــ …

[گل]

رویا

خواستم دل بــکــنم. . . نمی گویم نشد . . . اتفاقا شد! من کـــنـــده شدم!!! این روزها اما . . . بدون دل پرسه می زند بدنم. . . !

behdone

در این خاک در این مزرعه ی پاک به جز عشق به جز مهر دگر بذر نکاریم.

فری

لبخـــندمـــ را بریـ ــ ــدم قــاب گــرفتمــــ بــ ــه صـورتـم آویختــم ! حــالا بـا خیــال راحــت هــر وقتـــ دلـــــمـــ گـــرفتـــ ” بغـــض ” مـیکنمــــ